Hello,我是 Tiumtu

我是來自 衣索比亞 的 女生,我的生日是 2010/07/07,今年 12 歲

其他關於我的事情還有...

協助家務:提水

我最喜歡:踢足球

就學狀況:小學 5 年級

Hello,我是 Tiumtu
衣索比亞
衣索比亞(Ethiopia)
面積: 113萬平方公里(是台灣的30倍大)
人口: 1億1,200萬(2019 World Bank)
語言: Amarigna、Oromigna、Tigrigna等當地語言
宗教: 基督教、伊斯蘭教
平均所得 : 850美元(2019 World Bank)
幣制: US$1 = 39 Birr (2021 )

  資助計畫區       自立計畫區

衣索比亞位於東非,北臨厄利垂亞,東臨吉布地與索馬利亞,南接肯亞,西部與蘇丹接壤。境內地形高低起伏差距極大,三分之二地區為高原,平均海拔介於2500至3000公尺,在非洲各國中平均地勢最高。境內亦有茂密森林及低窪平原,東南屬索馬利亞高地,東非大裂谷縱貫全境中部,沙漠和半沙漠占領土的28%。

各地溫度及降雨量依海拔而不同,邊界地區溫度最高,溫度最低處則在中部高原。全國四分之三的降雨量集中在六月中至九月初,其次為二月底至五月初。約80-85%居民以農業為生,多半為自給式收成,僅足夠家庭糊口,無法購買其他生活必需品。衣索比亞極度仰賴農業,卻常為乾旱所苦。咖啡為主要出口作物,但價格易受波動。

衣索比亞有超過1億居民,是全球人口最多的內陸國家,亦為人口第二多的非洲國家(僅次於奈及利亞)。主要族群為奧羅莫人(Oromo)約佔總人口數的34.9%、阿姆哈拉人(Amhara)約佔27.9%,及提格雷人(Tigray)約佔7.3%。

衣索比亞為非洲最早獨立的國家,除曾遭義大利墨索里尼政權佔領5年外,從未被西方國家殖民。1974年,武裝部隊協調委員會所組的軍政府罷黜皇帝塞拉西(Haile SELASSIE,自1930年主政),建立社會主義國家。1994年通過採行憲法,1995年舉行衣索比亞史上首次多黨選舉。1990年代晚期因邊界問題引發與厄立垂亞的軍事衝突與大規模戰爭,造成數萬人死亡。至今邊界局勢仍呈緊張狀態。

儘管近年來衣索比亞經歷許多經濟成長,但因國內長年的族群對立、衝突與政治角力,造成政治與社會的動盪不安,影響外資的投資、當地觀光事業與出口貿易。在2020年11月,衣索比亞聯邦政府和提格雷人民解放陣線之間爆發提格雷衝突,加上受蝗蟲害與新冠病毒(COVID-19)疫情的影響,造成食物價格上漲及失業率攀升,經濟衰退與貧窮的增加。因此,生活在其國家貧窮線以下的人口仍有24%,衣索比亞仍為非洲最貧窮的國家之一。